Kaaveh D. Piroz

mindeværdige sager

Nogle af mine mindeværdige sager:

  • Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 17. december 2020, hvor min klient blev tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 6 måneders løn for en tidligere arbejdsgivers forskelsbehandling på baggrund af race og/eller etnisk oprindelse.

  • Københavns Byrets frifindende dom af 14. september 2020, hvor min klient, en forælder, var anklaget for over en mangeårig periode at have udsat sit barn for fysisk og psykisk vold. Der var også nedlagt udvisningspåstand. Dommen er offentlig tilgængelig i anklagemyndighedens vidensbase (AM2020.09.14B2).

  • Københavns Byrets dom af 25. november 2019, hvor mine klienter blev tilkendt yderligere erstatning, fordi Københavns Politi forsøgte at strafforfølge mine klienter to gange på baggrund af forskellige straffebestemmelser for samme forhold. Københavns Byret traf ved kendelse af 11. august 2017 afgørelse om afvisning, og ved dom af 20. december 2016 blev mine klienter frifundet for at have råbt “fascist” efter daværende integrationsminister Inger Støjberg.

  • Retten på Frederiksbergs dom af 21. maj 2019, hvor Frederiksberg Kommune blev dømt til at betale min klient en tortgodtgørelse på 50.000 kr. for en ulovlig anbringelse af ca. 1 år og 7 måneders varighed.

This website is maintained by larssb

© 2021. Advokatfirmaet Piroz v/Advokat Kaaveh D. Piroz.