Kaaveh D. Piroz

om

Jeg kan kontaktes 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og jeg svarer indenfor 24 timer.

År Stilling
2019- Advokatbestalling
2018-2019 Fuldmægtig ved advokat Tage Siboni
2017-2018 Fuldmægtig ved familieadvokat Gry Rambusch
2017- Medlem af Amnesty International Danmarks juristgruppe
2016-2017 Fuldmægtig hos forsvarsadvokat Thorkild Høyer, hvor jeg også arbejdede for forsvarsadvokat Kristian Braad Jensen
2016 Uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor jeg både skrev bachelor- og kandidatafhandling om strafferet og menneskeret
2014-2019 Frivillig i Retshjælpen Rusk
2013-2016 stud.jur. for forsvarsadvokat Thorkild Høyer, hvor jeg også arbejdede for advokat Poul Hauch Fenger
2013- Levende Menneskerettigheder
2012-2013 Frivillig i Røde Kors Fængselsbesøgstjeneste. Frivillig i Den Sociale Retshjælp

Jeg er generalist, og arbejder særligt med følgende fagområder:

  • Strafferet (straffesager, genoptagelsessager, injuriesager, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, politiretlige adfærds- og dispositionsklagesager m.m.)
  • Straffuldbyrdelsesret (prøveløsladelses- og prøveudskrivningssager samt disciplinærsager m.m.)
  • Børne- og familieret (anbringelse, forældremyndighed, samvær og bopæl m.m.)
  • Forvaltnings-, social- og psykiatriret.
  • Menneskeret.
  • Erstatningsret.
  • EU- og udlændingeret (asyl, familiesammenføring, (administrativ) udvisning, visum m.m.)
  • (Almen)lejeret.

I mange sager er der mulighed for advokatbeskikkelse, retshjælpsdækning eller fri proces. Hvis det ikke er muligt, vil der som udgangspunkt blive aftalt et rimeligt depositum.

Af mindeværdige førte sager kan bl.a. nævnes følgende:

  • Københavns Byrets dom af 25. november 2019, hvor mine klienter blev tilkendt yderligere erstatning, fordi Københavns Politi forsøgte at strafforfølge mine klienter to gange på baggrund af forskellige straffebestemmelser for samme forhold. Københavns Byret traf ved kendelse af 11. august 2017 afgørelse om afvisning, og ved dom af 20. december 2016 blev mine klienter frifundet for at have råbt “fascist” efter daværende integrationsminister Inger Støjberg.
  • Retten på Frederiksbergs dom af 21. maj 2019, hvor Frederiksberg Kommune blev dømt til at betale min klient en tortgodtgørelse på 50.000 kr. for en ulovlig anbringelse af ca. 1 år og 7 måneders varighed.

Justitsministeriet har beskikket mig som advokat, og jeg er medlem af Advokatsamfundet.

Jeg er ansvarsforsikret og har stillet garanti ved HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet (CVR-nr. 38847686) drives som en enkeltmandsvirksomhed.

Advokatnævnet (www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx, Kronprinsessegade 28, 1306 København K) behandler adfærds- og salærklager.

This website is maintained by larssb

© 2020. Advokatfirmaet Piroz v/Advokat Kaaveh D. Piroz.